Användarvillkor

1 ALLMÄNT

1.1 Dessa användarvillkor ("Villkoren"), tillsammans med andra regler som finns på någon del av Urd Rating AB:s, org. nr. 559092-7439 ("Urd Rating") webbplats www.urdrating.se, reglerar Urd Ratings relation med användare ("Användare") av Urd Ratings webbplats www.urdrating.se, eventuella andra webbplatser som drivs av Urd Rating, mjukvara, innehåll, information, nyheter, data eller länkar som tillhandahålls av Urd Rating (tillsammans "Tjänsterna") samt, i förekommande fall, för Användares upprättande av rekommendationer avseende aktier upptagna till offentlig handel ("Användarrekommendationer").

1.2 Urd Ratings webbplats är uppdelad i två separata avdelningar, dels en plattform där Användare själva kan logga in och upprätta Användarrekommendationer samt bidra med annat innehåll ("Plattformen"), dels resterande del av Urd Ratings webbplats www.urdrating.se ("Urdrating.se").

1.3 Tjänsterna innefattar en informationstjänst som tillhandahålls av Urd Rating via Urdrating.se. Användare ges via Urdrating.se tillgång till information innefattande Användarrekommendationer, liksom rekommendationer avseende investeringar upprättade av banker, finansiella institut samt andra externa analytiker m.fl. avseende aktier upptagna till offentlig handel (tillsammans "Rekommendationer"). Som en del av Tjänsterna ges Användare även tillgång till information om hur väl olika Rekommendationer fallit ut via Urd Ratings rankingfunktion.

1.4 Urd Rating tillhandahåller vidare Plattformen för att möjliggöra för Användare att upprätta Användarrekommendationer samt bidra med annat innehåll. Respektive Användare svarar för riktigheten i den information, inklusive Användarrekommendationer, som de bidrar med till via Plattformen och att de agerar i enlighet med gällande lagar och regelverk.

1.5 Urdrating.se, Tjänsterna eller Plattformen riktar sig inte till någon person eller något företag hemmahörande i något land där publiceringen eller tillgängliggörandet av materialet på Urdrating.se, i Tjänsterna eller på Plattformen är förbjudet eller tillåtligheten på något sätt begränsad.

2 MEDLEMSKAP OCH KONTOSÄKERHET

2.1 För att bli kund hos Urd Rating måste Användare som är privatperson vara minst 18 år och i övrigt behörig att ingå avtal samt acceptera att vara bunden av dessa Villkor. För juridiska personer som önskar bli kund hos Urd Rating måste den eller de som ingår detta avtal för den juridiska personens räkning vara behörig att företräda den juridiska personen samt acceptera att den juridiska personen blir bunden av Villkoren.

2.2 I samband med registrering som kund ombeds Användaren att skapa en profil på Urd Rating, och registrering sker genom registreringsformuläret. Vid registrering ska Användaren lämna de person- och adressuppgifter som begärs i registreringsformuläret. Uppgifterna ska inkludera en fungerande e-postadress. Det är inte tillåtet att utge sig för att vara någon annan vid registrering av en profil. Användare uppmanas att alltid tänka efter innan publicering av innehåll. Det är väsentligt att inte avslöja personliga uppgifter eller annan information som kan användas i otillbörligt syfte och/eller till skada eller men för Användaren eller annan, såsom för nätbedrägerier och identitetsstölder.

2.3 Efter registrering erhåller Användaren ett kundkonto och ett personligt lösenord. Användaren ansvarar för att inte dela ut inloggningsuppgifter till någon annan och får inte ge någon annan åtkomst till kontot eller göra något annat som kan hota kontots säkerhet. Detta inkluderar en skyldighet att förvara inloggningsuppgifter på ett betryggande sätt för att undvika att obehöriga får tillgång till dem. Om Användaren får anledning att mistänka att någon obehörig använder Användarens inloggningsuppgifter ska Användaren genast meddela Urd Rating och spärra eller byta det lösenord som är kopplat till kontot.

2.4 Användaren svarar fullt ut för all användning av Tjänsterna och Plattformen som sker med användning av Användarens lösenord, och Urd Rating är inte skyldigt att ersätta någon form av skada eller förlust som kan uppstå på grund av sådan obehörig användning. Samtliga beställningar gjorda med Användarens lösenord medför betalningsskyldighet för Användaren, såvida Urd Rating inte känt till, efter uttryckligt meddelande från Användaren, att lösenordet använts obehörigen.

2.5 Användaren är vidare skyldig att vid alla tillfällen hålla Urd Rating med uppdaterade korrekta och fullständiga kontaktuppgifter och personinformation. Användaren får inte skapa ett konto för annan. Om Urd Rating av någon anledning avslutat en Användares konto får Användaren inte öppna ett nytt konto utan Urd Ratings tillstånd.

2.6 All information som Användaren bidrar med publiceras via Plattformen utan förhandsgranskning. I syfte att skapa en inbjudande och vänlig ton uppmanas Användare att uppmärksamma Urd Rating på andra Användares överträdelser och missbruk av Villkoren.

3 ANVÄNDARES ANSVAR

3.1 Allmänt

Genom att registrera sig som Användare accepterar Användaren att vara bunden av den vid var tid gällande versionen av dessa Villkor vilket bland annat inkluderar att:

a) följa alla gällande lagar och regelverk vid användandet av Urdrating.se, Tjänsterna och Plattformen och att inte använda dessa för att utföra någon olaglig, vilseledande, skadlig eller diskriminerande handling,

b) inte otillbörligen bereda eller försöka bereda sig åtkomst till andra Användares inloggningsuppgifter eller till anslutna nät eller dataresurser eller obehörigen ta del av, använda, förstöra, förvanska eller vidarebefordra information från sådan källa,

c) inte samla in andra Användares innehåll eller uppgifter eller på annat sätt skaffa sig åtkomst till Urdrating.se, Tjänsterna eller Plattformens via automatiserade metoder (t.ex. robotar, spindlar eller scrapers),

d) inte ladda upp virus eller annan skadlig programkod eller vidta någon åtgärd som kan inaktivera, överbelasta eller försämra funktionaliteten hos Urdrating.se, Tjänsterna eller Plattformen,

e) inte göra reklam eller i kommersiellt syfte annonsera för egna eller andras tjänster via Urdrating.se, Tjänsterna eller Plattformen, utan Urd Ratings skriftliga samtycke, samt

f) inte bidra med innehåll som är upprättat på andra språk än svenska eller engelska då Urd Rating inte har möjlighet att kontrollera eller övervaka sådant innehåll.

3.2 Särskilt om ansvar vid upprättande av Användarrekommendationer

3.2.1 De Användare som väljer att upprätta Användarrekommendationer via Plattformen accepterar, i tillägg till vad som anges under punkt 3.1, att:

a) tillse att agerandet på Plattformen inte kan anses utgöra spridande av falsk eller vilseledande information som kan innebära marknadsmanipulation enligt lag (2016:1307) om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden och att inte bidra med insiderinformation eller på annat sätt agera i syfte att otillbörligt påverka värderingen av ett finansiellt instrument,

b) bidra till en positiv stämning på Plattformen genom att avstå från personangrepp, aggressiva uttalanden, förolämpningar, rasistiska eller sexistiska åsikter, inlägg som saknar relevans för Plattformens syfte, kommersiella meddelanden samt yttranden som kan verka stötande,

c) inte publicera innehåll som är hatiskt, hotfullt eller pornografiskt eller som uppmanar till våldshandlingar eller bryter mot bestämmelserna i gällande författningar såsom personuppgiftslagen (1998:204) eller lag (1998:112) om ansvar för elektroniska anslagstavlor,

d) inte bidra med material, eller länka till material, som kan innebära intrång i någon annans rättigheter eller annars står i strid med lag eller annans rätt.

3.2.2 Användare accepterar vidare att de inte får tillhandahålla investeringsrådgivning via Plattformen. I den mån Användare ändå bidrar med investeringsrådgivning ansvarar Användaren för att uppfylla de krav på innehåll och utformning som vid var tid följer av tillämpliga författningar.

3.2.3 Användare som väljer att upprätta Användarrekommendationer är föremål för skyldigheter enligt Kommissionens Delegerade Förordning (EU) 2016/958 ("Förordningen"). I den mån Användare väljer att upprätta Användarrekommendationer ansvarar Användaren för att uppfylla de krav på innehåll och utformning som följer av Förordningen. Användare är således ensam ansvarig för att tillse att kraven enligt Förordningen efterlevs, och kan komma att bli föremål för sanktioner och andra påföljder enligt vad som föreskrivs i dessa Villkor samt gällande regelverk om Förordningen och andra tillämpliga regler inte efterlevs. Urd Rating ansvarar inte för eventuella brister i Användares efterlevnad av Förordningen.

4 ANVÄNDERS UPPGIFTER

4.1 När Användare publicerar innehåll eller uppgifter på Plattformen innebär det att Användare tillåter att alla, inklusive personer som inte är Användare, kan komma att ta del av och använda uppgifterna samt koppla dem till Användarens profil på Urd Rating.

4.2 Genom godkännandet av dessa Villkor ger Användaren Urd Rating en oinskränkt rätt att fritt nyttja och bearbeta all text och information, inklusive Användarrekommendationer, som Användare bidrar med på Plattformen, bland annat för publicering och användning inom ramen för Tjänsterna. Urd Rating kan således fritt sammanställa, redigera, vidareförmedla, publicera samt på annat sätt använda informationen utan ytterligare godkännande från Användaren samt överlåta sina rättigheter i enlighet härmed till tredje part.

4.3 Användaren ger vidare Urd Rating en icke-exklusiv, överföringsbar, vidarelicenserbar, royaltyfri, global licens att använda allt innehåll och alla uppgifter som Användaren publicerar på Plattformen och som omfattas av upphovsrätten ("Skyddat material"). Denna licens upphör att gälla när Användarens medlemskap avslutas förutsatt att innehållet inte delats med andra. Skyddat material kan dock komma att finnas kvar i säkerhetskopior under en viss tid men utan att det är tillgängligt för andra.

4.4 Användaren ger Urd Rating rätt att fritt disponera anonym data på aggregerad nivå för jämförelsetjänster och i marknadsundersökningar.

5 COOKIES OCH TILLGÄNGLIGHET

5.1 Urd Rating använder sig av cookies för att Urdrating.se, Tjänsterna och Plattformen ska fungera korrekt. Inga cookies sparas dock permanent på Användares hårddisk. Om Användare inte vill acceptera cookies kan Användare ställa in sin webläsare att inte acceptera cookies, eller lämna hemsidan. Om Användare väljer att ställa in webläsaren att inte acceptera cookies kan Urd Rating tyvärr inte garantera att Urdrating.se, Tjänsterna och Plattformen fungerar korrekt. Urd Rating åtar sig att göra sitt bästa för att se till att Urdrating.se, Tjänsterna och Plattformen är tillgänglig dygnet runt, årets alla dagar. Urd Rating förbehåller sig dock rätten att när som helst, med eller utan föregående meddelande, stänga av tillgången till Urdrating.se, Tjänsterna och Plattformen för underhåll, korrigering av fel, av säkerhetsskäl samt för uppgraderingar av hård- eller mjukvara. När helst det är möjligt kommer Urd Rating att meddela i förväg innan sådan avstängning sker.

5.2 Urdrating.se, Tjänsterna och Plattformen görs tillgänglig för Användare via Internet och andra publika nätverk. Dessa är tyvärr inte felfria, utan avbrott, störningar, virus eller motsvarande störningar i kommunikationen. Urd Rating kan därför inte ta något ansvar för eventuella problem att nå Urdrating.se, Tjänsterna och Plattformen eller avbrott i dessas funktion som beror på problem på Internet eller andra publika eller privata nätverk eller på grund av fel hos någon internetleverantör.

6 TILLÅTEN ANVÄNDNING OCH IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

6.1 Alla rättigheter (exempelvis upphovsrätt eller varumärkesrätt) till allt material (inklusive text, data, grafik, logotype, struktur och layout) som förekommer på Urdrating.se samt inom ramen för Tjänsterna och Pattformen och som Användare inte bidragit med, inklusive information som Urd Rating, tredje man eller andra Användare bidragit med, tillhör Urd Rating och/eller dess rättighetshavare. Användare har alltså inte rätt att kopiera, ladda ner eller sprida sådant material.

6.2 Ingenting i dessa Villkor ska tolkas som en överlåtelse från Urd Rating av några immateriella rättigheter.

7 BESTÄLLNINGAR OCH FULLGÖRELSE

7.1 Samtliga för Tjänsterna och Plattformen av Urd Rating utannonserade tjänster säljs till det pris inklusive moms som anges på Urdrating.se samt på Plattformen, och erbjuds i enlighet med dessa Villkor.

7.2 Användarens beställning ska göras på Urdrating.se eller via Plattformen. Beställningen är bindande så snart Urd Rating bekräftat beställningen. Sådan bekräftelse skickas per e-post efter Användarens beställning. Bekräftelsen är giltig även om den skulle sänts till icke fungerande e-postadress.

7.3 Så snart beställningen bekräftas får Användaren tillgång till beställd Tjänst eller Plattformen. När Användaren fått tillgång till tjänsten är tjänsten fullgjord och Användaren kan således inte frånträda avtalet.

8 BETALNINGSVILLKOR

8.1 Betalning dras automatiskt från Användarens angivna konto/kreditkort.

8.2 Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635). Dessutom utgår vid påminnelse lagstadgad påminnelseavgift.

9 AVSTÄNGNING OCH UPPSÄGNING

9.1 Urd Rating har rätt att stänga Användares konto om Användaren trots påminnelse inte har betalat för beställda Tjänster eller för tillgång till Plattformen inom angiven tid eller om Användaren på annat sätt bryter mot dessa Villkor eller bryter mot andra tillämpliga regler eller lagar, eller annars använder Urdrating.se, Tjänsterna eller Plattformen på ett sätt som enligt Urd Ratings uppfattning kan orsaka Urd Rating, Användare, Urd Ratings samarbetspartners eller annan tredje man skada.

9.2 Användaren har rätt att när som helst och utan angivande av skäl säga upp sitt konto hos Urd Rating till omedelbart upphörande via sin kontosida eller genom skriftligt meddelande via e-post till [info@urdrating.se]. Vid sådan uppsägning ska Användarens konto stängas inom skälig tid. Eventuella Användarrekommendationer eller annat innehåll som Användaren bidragit med kommer emellertid att finnas kvar på Plattformen samt kunna användas inom ramen för Tjänsterna om Urd Rating inte anser att det finns skäl att ta bort innehållet. Erlagd betalning återbetalas inte.

10 ANSVAR OCH SKADESTÅND

10.1 Allmänt

10.2 Urd Rating tillhandahåller inte investeringstjänster enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden och är inte auktoriserade att bedriva sådan verksamhet. Urd Rating står inte under Finansinspektionens tillsyn.

10.3 Urd Rating ansvarar inte för något innehåll eller någon information som tillhandahålls av Urd Rating på Urdrating.se, inom ramen för Tjänsterna eller på Plattformen, eller som Användare överför till eller publicerar på Plattformen. Urd Rating kan inte heller garantera att rankingar av Rekommendationer i alla avseenden är korrekt.

10.4 Den information som tillhandahålls av Urd Rating ska inte betraktas som och är inte avsedd som investeringsrådgivning eller annan form av personliga rekommendationer avseende handel med finansiella instrument. Informationen på Urdrating.se, inom ramen för Tjänsterna och på Plattformen tillhandahålls endast i informationssyfte och inte för kommersiell användning. Alla eventuella investeringsbeslut fattas och genomförs av Användaren, som uppmanas att göra egna efterforskningar och utvärderingar i samråd med kvalificerade rådgivare innan investeringsbeslut fattas. Det är helt upp till Användare att läsa innehåll och Rekommendationer väl medveten om att sådan information kan vara av varierande kvalitet och med kritiska ögon införstådd om att innehållet upprättats av andra Användare och med de olika intressen de kan ha. Urd Rating friskriver sig därmed helt från ansvar för eventuella rådgivande kommentarer och Rekommendationer som görs tillgängliga på Urdrating.se och inom ramen för Tjänsterna eller Plattformen.

10.5 All användning av Tjänsterna och Plattformen sker på egen risk och beslutsunderlag och all information på Urdrating.se, inom ramen för Tjänsterna samt på Plattformen tillhandahålls i befintligt skick utan garantier avseende säkerhet, risknivå eller korrekthet. Användare uppmärksammas på att all investering i aktie- och kapitalmarknaden innebär ett risktagande. Värde och avkastning kan såväl öka som minska och Användare kan förlora det investerade kapitalet. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida resultat.

10.6 Urd Rating ansvarar inte för direkt eller indirekt skada eller förlust som drabbar Användare eller tredje man på grund av innehåll eller information som tillhandahålls av Urd Rating eller som upprättats av Användare eller på grund av brister i tillgängligheten till Urdrating.se, Tjänsterna eller Plattformen. Urd Rating ansvarar vidare inte för tredje parters handlingar, uppgifter eller data och Användare friskriver Urd Rating från alla anspråk och skadestånd som uppstår på grund av eller som på något sätt är kopplade till Användares nyttjande av Tjänsterna eller Plattformen.

10.7 Brott mot dessa Villkor eller tillämplig lagstiftning kan leda till att Urd Rating säger upp medlemskap och till att Användare blir ersättningsskyldig mot Urd Rating för eventuell skada som denne kan ha orsakat Urd Rating genom sådant brott. Om någon framställer skadeståndsanspråk mot Urd Rating som rör Användarens handlingar, Användarens innehåll eller uppgifter på Urdrating.se eller Plattformen och Användare brutit mot dessa Villkor eller tillämpliga regelverk, åligger det Användaren att ersätta Urd Rating för alla skador, förluster och kostnader av alla slag som uppstår ur sådant anspråk.

10.8 Särskilt om Urdrating.se

Urd Rating har av myndigheten för Press, Radio och TV beviljats utgivningsbevis för webbplatsen www.urdrating.se. Ansvarig utgivare är Nils-Henrik Hjälmdahl. Detta innebär bland annat att Urd Rating inte är föremål för och inte tillämpar Förordningen avseende det innehåll som publiceras på Urdrating.se eller inom ramen för Tjänsterna. Urd Rating ansvarar därmed inte för något innehåll eller någon information som tillhandahålls på Urdrating.se eller inom ramen för Tjänsterna, inklusive rådgivande kommentarer eller Rekommendationer. Urd Rating rekommenderar inte enskilda aktier eller andra värdepapper. Urd Ratings medarbetare är inte mäklare, handlare eller behöriga investeringsrådgivare och har ingen avsikt och försöker inte att utöva inflytande över köp och försäljningar av något värdepapper.

10.9 Särskilt om Plattformen

Endast Användare kan upprätta Användarrekommendationer och bidra med annat innehåll på Plattformen. Sådant innehåll granskas inte innan de blir synliga på Plattformen. För Plattformen gäller inte det utgivaransvar som annars gäller för Urdrating.se. Användarna ansvarar själva för sitt innehåll enligt vad som närmare anges i dessa Villkor. Det meddelarskydd som gäller på Urdrating.se gäller inte på Plattformen.

11 PERSONUPPGIFTER

11.1 Genom godkännande av dessa Villkor anses Användaren vara införstådd med och godkänna att Urd Rating kommer att behandla Användarens personuppgifter

a) i den utsträckning det krävs för fullgörandet av parternas avtal i enlighet med dessa Villkor och Urd Ratings rättsliga skyldigheter,

b) vid kontakter med Användaren avseende villkorsändringar och erbjudanden om Urd Ratings övriga produkter, tjänster, och

c) för att övervaka marknadsmissbruk, samt i förekommande fall överlämna personuppgifterna till extern part för sådan övervakning.

11.2 Urd Rating är personuppgiftsansvarigt för behandlade personuppgifter. Urd Rating lämnar endast ut personuppgifter till samarbetspartners som utför uppdrag för Urd Rating såvida inte annat utlämnande krävs i lag, förordning eller enligt myndighets föreskrift eller annars för att kunna fullgöra åtaganden gentemot Användaren.

11.3 Utan avgift kan Användare en gång per kalenderår begära att få information om vilka av Användarens personuppgifter som finns hos Urd Rating. Användare kan när som helst begära rättning av felaktiga eller ofullständiga uppgifter. Begäran om information eller rättning av felaktiga uppgifter skickas till Urd Rating på adress som framgår av Urd Ratings webbplats, www.urdrating.se.

11.4 Utskick via e-post till Användare kan komma att innehålla nyheter och information från Urd Rating såväl som information och erbjudanden från Urd Ratings samarbetspartners. På begäran av Användare upphör Urd Rating med utskick som inte krävs för upprätthållandet eller fullgörandet av dessa Villkor.

12 ÖVERLÅTELSE

Användarens konto hos Urd Rating är personligt och får inte överlåtas eller användas av annan. Urd Rating har rätt att överlåta samtliga, eller vissa, rättigheter (såsom rätten till betalning) och skyldigheter enligt dessa Villkor till annan. Vidare äger Urd Rating rätt att anlita underleverantörer för fullgörandet av Urd Ratings skyldigheter.

13 ÄNDRING AV VILLKOR

13.1 Ändringar eller tillägg till dessa Villkor träder i kraft en månad efter det att de nya villkoren publicerats på Urd Ratings webbplats. Urd Rating har dock alltid rätt att med omedelbar verkan vidta sådana ändringar som föranleds av lag, förordning eller myndighetsbeslut. Urd Rating ska inom skälig tid från publicering underrätta Användaren om ändring eller tillägg till dessa Villkor. Om Användaren inte godkänner har Användaren rätt att säga upp sitt kundkonto enligt vad som anges i punkt 9.2 ovan. Om sådan uppsägning inte sker innan de nya villkoren träder i kraft anses Användaren ha godkänt de nya villkoren.

13.2 Urd Rating har vidare en rätt att när som helst göra förändringar i eller sluta tillhandahålla Tjänsterna eller Plattformen.

14 LAGVAL SAMT TVISTLÖSNING

14.1 Tolkning och tillämpning av dessa Villkor ska ske enligt svensk rätt och tvist i anledning härav ska avgöras av svensk domstol.

14.2 ADRESS FÖR KLAGOMÅL OCH PERSONUPPGIFTSÄRENDEN

[Infoga] 14.3 GENOM ATT KLICKA PÅ KNAPPEN "SKAPA KONTO" BEKRÄFTAR DU ATT DU

a) LÄST IGENOM OCH ACCEPTERAR ATT VARA BUNDEN AV DESSA VILLKOR,

b) LÄMNAR DITT SAMTYCKE TILL URD RATINGS BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER ENLIGT PUNKT 11 OVAN,

c) UTTRYCKLIGEN SAMTYCKER TILL ATT DET INTE FINNS NÅGON ÅNGERRÄTT NÄR TJÄNSTEN FULLGJORTS ENLIGT PUNKT 7 OVAN,

d) FRISKIVER URD RATING FRÅN SAMTLIGA ANSPRÅK ENLIGT PUNKT 10.6 OVAN,

e) ÄR MEDVETEN OM ATT ALL EVENTUELL INVESTERING SKER PÅ EGEN RISK OCH GENOM EGENFATTADE BESLUT.